انتصاب نمایندگی ایران در کیک بوکسینگ WKU

انتصاب نمایندگی ایران در کیک بوکسینگ WKU

اهدای نمایندگی کیک بوکسینگ WKU توسط رئیس سازمان جهانی آقای کلاوس نونن ماخر به جناب آقای مهرایی

4 مورد دیگر در همین شاخه: