ریاست رسمی کیک بوکسینگ در ایران

ریاست رسمی کیک بوکسینگ در ایران

نمایندگی رسمی کیک بوکسینگ در ایران

نمایندگی رسمی کیک بوکسینگ در ایران توسط جناب آقای محمد علی مهرائی کسب شده است که به مستندات زیر این نمایندگی تائید و به رسمیت توسط رئیس سازمان جهانی آقای کلاوس نونن ماخر رسیده است

268.jpg

267.jpg

5 مورد دیگر در همین شاخه: